Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
Internetový obchod www.zdraviehimalaya.sk sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Úvodné ustanovenia
  • Prevádzkovateľom internetového obchodu zdraviehimalaya.sk, je spoločnosť Ventas, s.r.o., sídlo:  Jungmannova 2, 851 01 Bratislava, IČO:  45 392 986, DIČ: 2022969586, IČ DPH: SK2022969586, bankové spojenie Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2200395907/8330. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63036/B.
  • Majiteľom domény www.zdraviehimalaya.sk je spoločnosť Benela, s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava
  • Orgánom dozoru a dohľadu je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, Trnavská 52, 826 45 Bratislava a Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.
  • Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Ventas, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si telefonicky, elektronicky, alebo inak objednala výrobky zo stránky www.zdraviehimalaya.sk. (ďalej len „kupujúci“).

 

 1. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

2.2. Objednávka je návrhom zmluvy uzavretej na diaľku. Táto zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.

 

 1. Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota je maximálne 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia.

3.2. Ceny uvádzané na stránkach sú uvedené vrátane 20 % DPH a nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.3. Tovar je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:

3.3.1. Odoslanie prostredníctvom Slovenskej pošty – tovar bude Kupujúcemu odoslaný 2. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty. Tento druh dodania tovaru je spoplatnený sumou 2,50 €.

3.3.2 Osobný odber na odbernom mieste – zásielku si kupujúci osobne vyzdvihne na odbernom mieste – predajňa NaturFyt na Trenčianskej 47 v Bratislave. Tento druh dodania tovaru je bezplatný.

3.3.3. Odoslanie prostredníctvom kuriéra UPS. Tento druh dodania tovaru je spoplatnený sumou 3,90 €.

3.4. Cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke a kupujúci je o nej riadne informovaný.

3.5. Objednávky sú odosielané len v rámci Slovenskej republiky.

 

 1. Platba za tovar

4.1. Platba za tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Platba na dobierku – zásielka bude kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy na pošte alebo kuriérskej službe. Tento druh platby za tovar je spoplatnený 1,00 € (reálnymi nákladmi, ktoré musí predávajúci uhradiť doručovateľovi (Slovenskej pošte, kuriérovi) za službu dobierka )
4.1.2. Platba vopred bankovým prevodom – zákazníkovi sú po uskutočnení objednávky emailom zaslané údaje na prevod. Objednávka je odoslaná po pripísaní platby na účet predávajúceho. Tento druh platby za tovar je bezplatný.

 1. Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

5.1.1. Kupujúci má právo objednávku telefonicky stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do jednej hodiny od jej zaevidovania v systéme. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uskutočnť nasledovnými spôsobmi:

6.2.1. Emailom na info@mojahimalaya.sk

6.2.2. Písomnou formou – listom na adresu spoločnosti.

6.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

7. Zámerne vynechané

 1. Reklamácia

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na výrobky sa vzťahuje záručná doba podľa platného obchodného zákonníka Slovenskej republiky t.j. 24 mesiacov.

8.3. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote 14 dní, alebo v prípade reklamácie, kupujúci postupuje nasledovne:

8.3.1. Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti Ventas, s.r.o. balíkom, nie na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom, a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí (v prípade vrátenia tovaru do 14 dní), alebo stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze, alebo adresu, na ktorú ich môžeme zaslať poštovou službou. Reklamácia by mala obsahovať aj stručný popis chyby a dôvod pre vrátenie tovaru.

8.4. Nežiadúce a vedľajšie účinky kozmetických výrobkov nie sú dôvodom na reklamáciu

8.5. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

8.8. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

 1. Ochrana osobných údajov
Článok I.
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť Ventas, s.r.o., sídlo:  Jungmannova 2, 851 01 Bratislava, IČO:  45 392 986.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné. Telefonický kontakt +421 903 276 531, email: info@mojahimalaya.sk
Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)., (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
„Osobné údaje“ (ďalej len „OÚ“) sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Ako návštevník alebo zákazník webstránky www.zdraviehimalaya.sk spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.
Účely spracúvania OÚ, právne základy spracúvania OÚ, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ
Osobné údaje na spracovanie objednávky

Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a úspešné vybavenie objednávky.
Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje dobu uchovávania týchto osobných údajov.
Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť a Slovenská pošta, s ktorými (okrem Slovenskej pošty) máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.
Osobné údaje na marketingové účely
Na účely informovania o našich ponukách a novinkách (marketingové informácie) spracúvame vaše emailové adresy na právnom základe článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Tieto osobné údaje spracúvame až do doby, pokým váš súhlas neodvoláte. Príjemcami týchto osobných údajov je spoločnosť Mailchimp.
Cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového prehliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google.

Článok III
Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

 

 1. Diskusia k výrobkom

10.1. Diskusné príspevky k výrobkom sú vyjadrením súkromných názorov návštevníkov stránky a prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

10.2.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré budu propagovať iné firmy, produkty alebo internetové stránky.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Dátum aktualizácie obchodných podmienok – 6.3.2018